Algemene voorwaarden bij de uitvoering van opdrachten 

door partners van de CV Hanzehoff & Partners U.A.

 

 

 

De CV Hanzehoff & Partners U.A is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nr. 51.39.32.20.

 

 

Aard van de diensten 

Partners van de CV Hanzehoff & Partners U.A. leveren diensten op het gebied van onderzoek, advies, tijdelijk management en bestuur en daaraan verbonden activiteiten.

Levering van diensten (opdrachtgever en opdrachtnemer)

De levering van diensten geschiedt in beginsel op basis van offerteaanvraag en schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever. Opdrachten worden aanvaard en gecontracteerd door de werkmaatschappij (BV) van de partners van de CV Hanzehoff & Partners U.A. De CV Hanzehoff & Partners U.A. neemt als entiteit geen opdrachten aan en is uitgesloten van verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de opdrachten van haar partners. De partners van de CV Hanzehoff & Partners U.A. zijn te allen tijde de opdrachtnemers.

Evaluatie 

De partners van de CV Hanzehoff & Partners U.A. voeren na iedere opdracht een schriftelijke of mondelinge evaluatie uit (Klant Opdracht Evaluatie, KLOE). De resultaten van deze evaluaties worden gebruikt in de professionaliseringsactiviteiten van de CV Hanzehoff & partners U.A.

Annulering 

Bij annulering van een opdracht verstrekt aan een partner van de CV Hanzehoff & Partners U.A. kan een deel van het geoffreerde bedrag voor de uitvoeringskosten in rekening gebracht worden. Dit is een gevolg van de reservering van tijd voor de uitvoering van de opdracht en de termijn waarop de opdrachtnemer redelijkerwijs vervangende opdrachten kunnen worden verworven. Gemaakte voorbereidingskosten opgenomen in de aanbieding worden bij annulering te allen tijde in rekening gebracht.

 

 

Toepassing algemeen voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten voor onderzoek, advies, tijdelijk management en bestuur en daaraan verbonden activiteiten tussen een partner van de CV Hanzehoff & Partners U.A. en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

 

Grondslag offertes en overeenkomsten

Offertes uitgebracht door partners van de CV Hanzehoff & Partners U.A. zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij/zij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden heeft verstrekt. De partners van de CV Hanzehofff & Partners U.A. zullen de door hun te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat in vele gevallen afhankelijk is van interne en/of externe factoren die opdrachtnemer niet direct kan beïnvloeden, waardoor deze niet kan worden gegarandeerd.

 

Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever 

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die opdrachtnemer nodig heeft.

Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van opdrachtnemer betrokken (zullen) zijn.

Als opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op de uitvoeringslocatie kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en datanetaansluiting.

 

Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering 

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of opdrachtnemer geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

 

Wijziging adviesteam 

Opdrachtnemer kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met opdrachtnemer plaatsvinden.

 

Tarieven en kosten van de opdracht 

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen, staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen de reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdracht-gebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die opdrachtnemer noodzaakt tot tarief-aanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

 

Betalingsvoorwaarden 

Het honorarium en de kosten, worden maandelijks bij (voorschot-) declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum.

Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan opdrachtnemer een beroep op de onzekerheidsexceptie en de uitvoering van de opdracht opschorten.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

 

 

 

 

 

 

Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk 

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

 

Duur en afsluiting van de opdracht 

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die opdrachtnemer verkrijgt/heeft verkregen, externe marktfactoren en de medewerking die wordt verleend. Opdrachtnemer kan dientengevolge niet van tevoren niet exact aangeven wat de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.

In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever opdrachtnemer hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van opdrachtnemer, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever.

 

Tussentijdse beëindiging van de opdracht 

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Opdrachtnemer mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Opdrachtnemer behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

 

Intellectuele eigendom 

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van opdrachtnemer.

Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van opdrachtnemer.

De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

Vertrouwelijkheid 

Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van opdrachtnemer aan derden geen mededeling doen over de aanpak van het bureau, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

 

Aansprakelijkheid 

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door opdrachtnemer van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen worden beperkt tot het bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten met een doorlooptijd groter dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

 

Toepasselijk recht 

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Geschillenregeling 

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.

 

 

Stel hier uw vraag dan zullen wij spoedig contact met u opnemen.

Bellen mag natuurlijk ook: +31 6 53 14 74 25